Uncategorized

Små avlopp

Här hittar du allt som tidigare fanns på Avloppsguidens medlemssidor och för myndigheter. Nyheter, rapporter och expertsvar. Ta del av projekt och erfarenheter. Allt för en enklare vardag.

HaV har varit med och finansierat ett antal filmer om små avloppsanläggningar som riktar sig till miljöinspektörer och fastighetsägare som har en egen avloppsanläggning.

Luleå tekniska universitet. Mikroflora i markbaserade reningsanläggningar PDF. Funktion hos markbaserade reningsanläggningar i fält, kompettering PDF.

Det blir inga nya regler för små avloppsanläggningar tills vidare. Handledning – GIS-stöd för prövning av små avlopp. GIS-stödet syftar till att användas vid prövning av små avlopp men kan även användas som underlag vid tillsyn av små avlopp och kommunens övergripande VA-planering.

I handledningen beskrivs hur GIS-stödet ska användas, var man hittar det och . Vägledningen riktar sig till dig som arbetar med små avlopp på kommunal nivå.

Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Kunskapscentrum Små Avlopp finns för dig som vill ta del av oberoende och kvalitetssäkrad kunskap om små avlopp. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi.

Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden skötsel och underhåll. Utvärderingar i både Sverige och Finland visar att fastighetsägare sällan lägger ned det engagemang som krävs för att teknikintensiva . På kartan ser du när vi kommer till ditt område. Att avloppsvattnet rinner undan är inte detsamma som att det renas i tillräcklig grad.

Dessa står för en stor andel av utsläppen av föroreningar till våra vattendrag och grundvatten. Utsläpp av fosfor och andra näringsämnen orsakar övergödning, som . I ett debattinlägg om små avlopp påstår SD att kommuner. Få har tillstån och många är gamla.

Ett avlopp utan tillstånd är inte godkänt. Många av de små avloppen har dessutom inte tillräcklig rening. Endast slamavskiljare och ett rakt rör ut i t. Anders Grönvall, särskild utredare för den statliga utredning som just nu pågår om att föreslå styrmedel för att öka åtgärdstakten för små avlopp , berättar om denna.

Utredningen omfattar också en översyn av det kommunala ansvaret enligt lagen om allmänna vattentjänster.

Havs- och vattenmyndigheten .