Uncategorized

Latrinkompostering

Riktlinjer för Latrinkompostering. En bra fungerande latrinkom- post sluter kretsloppen och ger ett näringsrikt jord- förbättringsmedel. En oförsiktig latrinhantering kan dock orsaka olägenheter som dålig lukt . I en kompost kommer olika typer av bakterier och svampar att bryta ner ditt organiska avfall till vatten och olika näringsämnen.

För att processen ska kunna fungera krävs tillgång till syre, kol (kolhydrater) och kväve (proteiner). Blir den för blöt kommer det in fel .

Det är viktigt att komposten hålls lucker. Tips vid latrinkompostering. Har du planer på att kompostera ditt latrin behöver du ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnadsnämnden.

Anledningen är att bakterier i obehandlat latrin kan spridas och förorena din eller grannens vattentäkt. Innan du börjar kompostera latrin på den egna tomten måste du skicka in en ansökan till Miljökontoret. Blanketten Anmälan om mulltoa, biologisk toalett m. Att kompostera toalettavfall är fördelaktigt på många . Jag har drygt års erfarenhet av frystoa med latrinkompostering i Mullbanken.

Och tänk på att använda ett stort kärl så att Du inte behöver tömma alltför ofta.

Jag använder samma kärl som använd på torrtoa. Anmälan om torra toalettsystem och latrinkompostering bör ske minst sex veckor innan anläggningen tas i bruk. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd tar ut en avgift för handläggningen av anmälan om installation av annan toalett än vattentoalett och latrinkompostering. Fastighetsägare bör tänka på att . Det behövs vanligtvis två behållare eller behållare med två fack för komposteringen. Hur stora de ska vara varierar från kommun till kommun och beror på om man är permanent- eller fritidsboende.

Kontrollera med din kommun . Slamdispenser och latrinkompostering. Förlängt intervall i slamtömningen. Egen latrinkompostering är ett bra alternativ till kommunal latrinhämtning.

Om du har en torrtoalett eller urinseparerande toalett finns det möjlighet att själv ta till vara avfallet. Kompostering av latrin är ett sätt att hygienisera avfallet från en torrtoalett, för att få bort smittämnen och bakterier, innan du sprider den färdiga mullen i trädgården. Tillstånd för latrinkompostering krävs . Information om latrinkompostering. Det finns några olika sätt att omhänderta latrin på.

Antingen kan du beställa hämtning via kommunens renhållningsentreprenör eller så kan du själv kompostera latrinen. Du får bl a ett utmärkt gödningsmedel till trädgården och . Handläggning av en sådan anmälan kostar för närvarande 9kr enligt kommunens taxa enligt miljöbalken.

Vi hjälper dig gärna Kontakta oss . Torra toaletter och latrinkompostering. I vissa områden krävs höggradig rening av avloppsvattnet. Ett alternativ kan då vara att avstå från vattentoalett och istället installera någon form av torr toalett, till exempel en förmultningstoalett. Du som har en torr toalett kan själv kompostera latrinen. Med urinseparering blir . I latrinkomposten komposterar du toalettavfall från utedasset eller mulltoan.

Många gånger kan man utrusta sin torrtoalett med urinsortering. Fördelen med att separera urinen är att toalettavfallet blir torrare och luktar mindre. Man kan också samkompostera toalettavfall med matavfall och trädgårdsavfall. Torr toalettlösning – latrinkompostering – samkompostering. Ta hand om avfallet själv och få fin mull till din trädgård.

PDF: Ansökan och anmälan av mulltoa eller latrinkompostering PDF. Word: Ansökan och anmälan av mulltoa eller latrinkompostering Word. Vid ansökan om latrinkompostering ska en skiss . Urinen kan sorteras ut direkt i toalettstolen, avledas till uppsamlingskärl och sedan användas lokalt inom fastigheten som gödningsmedel. Mer om urinsortering kan du läsa om på sidan 8. I vissa fall kan det vara motiverat att ta hand om avloppfraktioner från hushållets avlopp på den egna tomten.

Torrtoalett med latrinkompostering är inte bara en . Det kan t ex gälla avlägset belägna fastigheter dit slambilen har svårt eller långt att köra. För urin kan det vara intressant även i något tätare bebyggelse, eftersom urin är ett utmärkt gödselmedel som inte behöver . Kompostbehållarna ska ha en viss volym, för fritidshus i regel 3liter i varje behållare om det bara är latrin som ska komposteras och 5liter om även matavfallet ska komposteras. Vid permanentboende krävs i regel dubbla volymerna.

En Roslagskompost rymmer 5liter . Anmälan om inrättande av förmultningstoalett eller torrtoalett med latrinkompostering.