Uncategorized

Kaustiksoda

Starkt alkaliskt, frätande och vattenabsorberande medel för avlutning av gamla möbler, samt för avloppsrensning. Natriumhydroxid är extremt frätande på hu slemhinnor och annan vävnad på människor och djur . Dosering: Avlutning av färg: del soda till delar varmt vatten. Sodamängden skall inte överskrida halva vatten mängden. Vid överdosering kan lutsten bildas.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Förvaras oåtkomligt för barn. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla . För rengöring av avlopp och golvbrunnar från fett, matrester och annat organiskt material. Prisvärd renovering och förvaring.

I like kittens and playing roblox. Kan man eller ska man använda det i avlopp när det blir stopp eller rinner undan sakta?

Nominativ, kaustiksoda , kaustiksodan. Lägg till översättningar. Råden är anpassade till olyckstillbud hos småbarn.

Listan omfattar de vanligaste hushållskemikalierna och råden gäller i regel förtäring av en liten mäng samt i . För grovrengöring, avloppsrensning, avlutning m. Lätt att dosera och återförsluta. By signing in, you will be able to access extended information, certificates, data sheets and attachments about our products. Har plaströr i duschen och behöver hälla ned något som kan lösa ett förmodat stopp. Får, höns, hun katter, grisar och heltidsjobb. En så kallad frätande soda.

Baserad på 1 natriumhydroxid. Kaustik soda granulat (sekk). Stark alkalisk med högsta pH (14). Produkten är i koncentrerad form mycket farlig. I starkt utspädd lösning ( eller lägre ) är sodan endast irriterande och ur miljösynpunkt helt acceptabel.

Löser upp fett, oljor, hår och andra rester i avloppet . Det finns många saker du kan prova själv om du har stopp i avloppet.

Men främst av allt, undvik kaustiksoda. Välkommen att läsa våra rekommendationer här! Rensning av avlopp: Börja med att avlägsna kvarstående vatten för att sedan varva hett vatten med en liten mängd kaustiksoda i avloppet.

Skydda med en tidning för att undvika stänk när kaustiksodan reagerar med . Det finns även något som heter avloppsrens eller något sånt (likadan förpacking som kaustik). Men det beror ju vad stoppet beror på, och att man använder enligt .