Uncategorized

Gamla avlopp

När det är dags att byta rör så är det en hel del olika saker man bör tänka på. För många är det en fråga man kanske inte vill kännas vid. Min gamla avlopp ser ut enligt bilden.

I Sverige finns det fortfarande ett stort antal gamla enskilda avloppsanläggningar, där avloppsvattnet bara passerar en slambrunn och så gott som helt orenat avleds till en så kallad. Avlopp med en dåligt fungerande rening behöver åtgärdas för att minska övergödningen och risken för smittspridning.

Rörinstallationerna kan delas in i kallvatten, varmvatten, avlopp och värmeledning. Jag har intervjuat rörmokaren Lars-Olof. Han bor i landsorten, och har erfarenhet av nybyggda bostäder, rot-jobb, försäkringsreparationer och industrianläggningar. Enskilda avlopp som saknar tillstånd eller som inte bytts på många år har ofta undermålig rening.

De släpper ut näringsämnen i sjöar och vattendrag och hälsofarliga ämnen till dricksvattenbrunnar. Det innebär att dåliga små avlopp kan bidra till övergödning av kuster och vattendrag och också . Alltför många avloppsanläggningar håller inte för dagens miljökrav. June Andersson i Bråttensby i Herrljunga kommun är en dem som fått krav från sin kommun på sig att åtgärda sitt avlopp.

Jag tycker det är fruktansvärt. Alla vi som bor på gårdar har gamla tvåkammarbrunnar. De flesta har det i alla fall. Den gamla avloppsanläggningen. När man kopplat sitt avlopp till kommunala ledningsnätet ska man ta sin gamla avloppsanläggning ur bruk.

Här är lite att tänka på! Alla brunnar (slamavskiljare, fördelarbrunn och vid behov spridarledningar) ska tömmas på slam efter att påkopplingen är klar. Ett enhetligt regelverk behövs som hjälper fastighetsägare att snabbare fasa ut gamla avlopp. Det menar Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas råd. Att byta sina gamla avloppsrör i fastighet och mark medför ofta stora, påfrestande och kostsamma ingrepp i väggar och golv, samt att en stor del av tomten förstörs när rören ska friläggas för att möjliggöra ett byte.

Många gånger tar denna typ av ingrepp lång tid och hemmet förvandlas till en byggarbetsplats, under veckor . Ett par av avloppen från Derome Timber i Kinnared är mer än år gamla och har en rening som inte uppfyller dagens krav och måste byggas om. Små avlopp med dålig rening kan orsaka både miljö- och hälsoproblem – om bakterier, virus och parasiter hamnar i dricksvattenbrunnar. Hittills har 2inventerats . Natten mellan måndag och tisdag var det en febril aktivitet runt Konsum i Smedjebacken, då skulle det gamla avloppsröret som går under själva butiken.

Det finns alldeles för många dåliga gamla avlopp runtom i landet, och ombyggnaden går inte snabbt nog. Nu får kommunerna stöd för att fler husägare ska förmås fixa till sina dåliga miljösamveten.

I Skåne, Blekinge och Göteborg. Med relining installerar vi nya rör inuti ditt gamla avlopp , utan att bryta upp kök eller badrum. Du slipper buller, damm och ett avgrundsdjupt hål i kassan. Genom en enkel filminspektion av rören kan vi ta reda på om ditt avlopp är helt eller i behov av renovering.

Kommunen är inne i ett stort arbete med att inspektera enskilda avlopp. Något som kan sluta med stora investeringar för fastighetsägaren. I krypgrunden under gamla badrummet nere är jag och tittar till det.

Ett av rören läcker lite så en nödlösning med försiktig renskrapning och kemisk metal som.