Uncategorized

Återströmningsskydd

Enligt Boverkets byggregler ska man ha återströmningsskydd. Vi är marknadsledande inom återströmning. Vårt stora utbud av återströmningsskydd och backventiler för de flesta installationer gör att du hittar rätt armatur för varje behov. I en dricksvatteninstallation kan det ske genoMed ett stort utbud av återströmningsskydd och backventiler för de flesta typer av installationer, kan Armatec erbjuda möjligheten att alltid välja rätt armatur för varje behov.

Nedan följer information och riktlinjer gällande återströmningsskydd.

Två olika typer av återströmning. Hävertåterströmning kan uppstå vid uppkomst av undertryck på inkommande vattenledning t ex vid en läcka eller stort vattenuttag ur brandpost. En häverteffekt kan då uppstå och suga in hälsovådliga.

På så sätt skyddas det viktigaste livsmedel vi har, dricksvattnet. Laholmsbuktens VA arbetar med att säkerställa kommunernas dricksvattenförsörjning. I arbetet ingår att kontrollera att inget förorenat . För användning i dricksvattenledningar.

Levereras i komplett modul med ventiler och smutsfilter. Dricksvatten är enligt livsmedels- lagstiftningen klassat som livsmedel. Det är viktigt att alla har tillgång till rent vatten som kan användas som dricksvatten utan hälsorisker. Backventil är ett exempel på en produkt som motverkar att vätska trycks in i installationer, och vacuumventil är ett motsvarande exempel på en produkt som motverkar . Förslag till skydd mot återströmning för installationer i bostäder, kontor, offentliga lokaler och liknande.

Tappställen utan slangförskruvning och slangar. Installation, Exempel på återströmningsskydd. Vad är ett återströmningsskydd ? Mivas vattenledningen utanför fastigheten. Detta fenomen kan uppstå om det skapas ett övertryck inne i fastighetens egna . För att skydda dricksvattnet mot förore- ningar ska alla anslutningar till kommunala vattenledningsnät vara försedda med nå- gon form av återströmningsskydd. Normalt sker detta genom att det finns en backven- til i vattenmätaren.

För verksamheter kan högre krav ställas. Alla vattenledningar ska ha återströmningsskydd , kallas även backventil. Det är för att säkra kvaliteten på dricksvattnet.

Vid byten av vattenmätare i äldre småhus sätter kommunen in en enkel backventil om . RADONETT AIRGAP är en serie återströmningsskydd i kategori för brutet vatten. Borgholm Energi är huvudman för de allmänna vatten- och avloppsledningarna, och ansvarar för dess drift och skötsel. En av våra viktigaste uppgifter är att skydda dricksvattnet mot föroreningar. Alla fastighetsägare som har kommunalt dricksvatten ska förse inkommande dricksvattenledning i huset . Vid byte av vattenmätare i äldre småhus sätter huvudmannen in en backventil om sådan saknas. Skyddstäckning för vätska till och med kategori 4. Val av återströmningsskydd.

Fastighetsägaren är ansvarig för att alla VA- installationer i fastigheten är utformade enligt gällander regler. BPS AB:s webbplats, Vår affärsidé är att tillhandahålla flödestekniska produkter med högt tekniskt innehåll av hög kvalite.