Uncategorized

Anläggningsskötare sprinkler

Du ska efter utbildningen ha de grundläggande kunskaperna som krävs för att utföra skötsel och underhåll på sprinkleranläggning. Anläggningsskötare sprinkler. När stora värden står på spel är ett sprinklersystem det, utan jämförelse, effektivaste sättet att skydda sig mot brand.

Rätt dimensionering, korrekt installation och fungerande material är lika nödvändigt här som i andra skyddssystem. För att säkerställa effektiviteten är det nödvändigt att skötsel .

Målet med kursen är att ge anläggningsskötarna följande kunskap: – Krav avseende ansvar för den dagliga driften. Krav i fråga om det löpande underhåll som ska utföras. Kännedom om anläggningens funktion och omfattning – Underlag för att kunna utföra vecko-, månads-, kvartals- . Kursmål Att deltagarna genom kursen får kännedom om sprinkleranläggningars uppbyggnad och funktion, samt hur man utför skötsel och provning.

Kursen uppfyller krav enligt Svenska Brandförsvarsföreningens regler SBF 1bilaga C (grund- och tilläggskrav). Föreläsare är certifierad . Det ställs idag omfattande krav på dig som ska verka som anläggningsskötare för en sprinkleranläggning. Du ska ha både teoretisk och praktisk utbildning.

Du ska utföra kontroller och prov på ett praktiskt och effektivt sätt. Du ska agera rätt vid bran fel och frånkopplingar. För att ansvarig anläggningsskötare är det nödvändigt att ha kunskap om rätt dimensionering, korrekt installation och att samtliga delar av anläggningen är . Vid innehav av en sprinkleranläggning skall det finnas anläggningsskötare som kan utföra det arbete som krävs för att kunna hålla anläggningen i drift. Kursen omfattar lagstiftning, allmänkunskap bran utrymningsorganisation, systematiskt brandskyddsarbete, sprinklertyper, . Ett automatiskt brandlarm kan vara en livsviktig del i det totala brandskyddet och det är viktigt att det sköts på rätt sätt av utbildad personal. Den här utbildningen ger anläggningsskötare rätt kunskap om brandlarmets skötsel och funktion.

Enligt försäkringsbolagens regler ska byggnader med automatiskt brandlarm ha minst . Företaget erbjuder utbildningar av t. Vi håller utbildning för anläggningsskötare , servicemontörer m fl med en fördjupad genomgång av de tilläggs krav som ställs på anläggningsskötare som skall ansvara för kvartalsprovningar, Riskklassificering, placeringsregler och . UTBILDNING FÖR ANLÄGGNINGSSKÖTARE – SPRINKLER. Den automatiska sprinkleranläggningen utgör en mycket viktig del i ert brandskydd. En förutsättning är givetvis att ett larm medför rätt insats från objektet sida men lika viktigt är att anläggningen har den driftsäkerhet som krävs av en säkerhetsanläggning.

Våra huvudsakliga teknikområden är el, vs, ventilation, säkerhet, sprinkler, kyla och kraft. Vill du alltid bli lite, lite. Minst två utsedda anläggningsskötare skall efter utbildning ansvara för regelbunden kontroll och provning av alla för . Till den årliga revisionen av det systematiska brandskyddsarbetet redovisar driftentreprenör här status för driftområdet.

Brandskyddskontrollanter: Namn. Skall ej sammanblandas med normala antalet aktiverade sprinkler. Verkningsytans storlek är. Sprinklerskydd för lagringsrisker.

Kvalificerad anläggningsskötare eller anläggarfirma eller serviceman. A- SPRINKLER AB, Varför inte allt under samma tak? Utbildning av anläggningsskötare. Allmän ställningsutbildning – upp till meter. Systematiskt brandskyddsarbete.

Skötselföreskrifter med ESA.